پرواز اهواز به تهران برای تاریخ بیست و هشتم بهمن ۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۰۸:۵۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت ۱۱۷,۸۰۰ تومان می باشد.

قیمت ارزان پرواز اهواز به تهران , پروازسیستمی اهواز به تهران