پرواز تبریز به تهران برای تاریخ بیست و چهارم اسفند ۹۵ روز سه شنبه ساعت ۰۶:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۱۴۳,۷۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تبریز به تهران