پرواز تبریز به تهران برای تاریخ بیست و نهم اسفند ۹۵ روز یک شنبه ساعت ۲۲:۵۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۹۸,۸۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تبریز به تهران