پرواز تبریز به تهران برای تاریخ دوم اسفند ۹۵ روز دوشنبه ساعت ۲۱:۲۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت ۱۲۳,۴۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تبریز به تهران