پرواز تهران به اهواز برای تاریخ چهارم اسفند ۹۵ روز چهار شنبه ساعت ۱۷:۱۰ غروب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۳۴,۲۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به اهواز