پرواز تهران به اهواز برای تاریخ بیست و دوم اسفند ۹۵ روز یک شنبه ساعت ۰۵:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۳۵,۲۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به اهواز