پرواز تهران به تبریز برای تاریخ بیست و چهارم اسفند ۹۵ روز سه شنبه ساعت ۰۶:۳۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۱۴۳,۷۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به تبریز