پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ دوم فروردین ۹۶ روز چهار شنبه ساعت ۰۵:۱۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۱۰۹,۸۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به کرمانشاه