پرواز تهران به کرمان برای تاریخ نهم فروردین ۹۶ روز چهار شنبه ساعت ۰۸:۱۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان با قیمت ۲۸۴,۵۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به کرمان