پرواز تهران به کرمان برای تاریخ سیزدهم فروردین ۹۶ روز یک شنبه ساعت ۰۸:۱۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان با قیمت ۲۳۷,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به کرمان