بلیط پرواز شیراز به دبی یا شارجه در تاریخ ۹۶/۱/۲۷ با هواپیمایی عربی (پرواز خارجی) یه صورت چارتری در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

همچنین در این تاریج پرواز شیراز به دبی با هواپیمایی ایران ایر به صورت سیستمی در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ های ۴۲۶۰۰۰تومان (چهارصد و بیست و شش هزار تومان) و ۷۲۶۰۰۰ تومان (هفتصد و بیست و شش هزار تومان می باشد).

لذت پرواز با آنیل پرواز