پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ بیست و دوم اسفند ۹۵ روز یک شنبه ساعت ۱۶:۰۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۱۸۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر شیراز به مشهد