پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ دهم فروردین ۹۶ روز پنج شنبه ساعت ۲۱:۰۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت ۱۴۶,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر شیراز به مشهد