پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ یازدهم اسفند ۹۵ روز چهار شنبه ساعت ۲۰:۱۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر  با قیمت ۱۵۵,۴۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی شیراز به مشهد