پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ هشتم اسفند ۹۵ روز یک شنبه ساعت ۱۶:۰۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۲۰۱,۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز چارتر شیراز به مشهد