پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ دهم فروردین ۹۶ روز پنج شنبه ساعت ۱۴:۲۵ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۱۰۰,۳۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی کرمانشاه به تهران