پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ یازدهم فروردین ۹۶ روز جمعه ساعت ۰۷:۱۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۱۱۹,۳۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی کرمانشاه به تهران