به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۷:۵۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز