نرخ پرواز کرمان به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۲۰ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ های ۲۱۳۰۰۰ تومان (دویست و سیزده هزار تومان) و ۳۲۴۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ های ۲۱۳۰۰۰ تومان (دویست و سزده هزار تومان) و ۳۲۴۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و چهار هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ های ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) و ۳۲۴۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز