نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط کیش به اصفهان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) و ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز