نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۷ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ های ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ های ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) و ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز