نرخ پرواز کیش به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۹/۶ به شرح زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۳۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • سیستیم با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) و ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز