[charter724]

قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۱۱ به شرح زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۵۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان)، در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز