نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز