نرخ بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۱۳ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، و در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت های ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) و ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با انیل پرواز