به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۹/۱۴ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۱۰ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز