قیمت پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکص و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) ، در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) ، و در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ (یکصد و شصت  شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز