قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی ه شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزا تومان) ، در ساعت ۲۳:۵۹ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ،  در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصئ و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۸:۳۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز