قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۵ (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۲:۳۵ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۲۵ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (ِکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز