نرخ پرواز کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۲/۱۰ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۴۰۲ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) می باشد.
  •  چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز