نرخ پروازی کیش به مسقط برای ۹۶/۱/۲۸ با هواپیمایی کیش ایر به صورت چارتری در ساعت ۱۲:۵۰ به مبلع های ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) و ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز