مبلغ پروازی کیش به کرمانشاه با پرواز جدید وارش ۴۶۵۰۰۰ تومان می باشد.