نرخ بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به کرمان برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ های ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) و ۱۹۳۰۰۰ تومان (یکصد و نود و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز