قیمت بلیط گرجستان با پرواز جرجین ویژه ژانویه ۲۰۱۷

۲۳-۲۷dec✿ ✿۸۹۰.۰۰۰T
۲۷-۳۰dec✿ ✿۱.۱۵۰.۰۰۰T
۳۰-۰۳jan✿ ✿۱.۱۵۰.۰۰۰T
۰۳-۰۶jan✿ ✿۹۹۰.۰۰۰T
۰۶-۱۰jan✿ ✿۹۹۰.۰۰۰T
۱۰-۱۳jan✿ ✿۹۹۰.۰۰۰T
۱۳-۱۷jan✿ ✿۹۹۰.۰۰۰T
۱۷-۲۰jan✿ ✿۹۹۰.۰۰۰T
۲۰-۲۴jan✿ ✿۹۹۰.۰۰۰T
۲۴-۲۷jan✿ ✿۹۹۰.۰۰۰T
رفت ۱۹:۳۰ برگشت ۱۷:۰۰