تور ۴ روزه استانبول ۰۲ دسامبر
۳* yuvam 1599
۳* monarch va malkoc 1690
۳* maral va gorur 1730
۳*birol va neva taxim 1760
۳*efes va arach taxim 1830
۳*monopol va bristol taxim 1870
۴*ottoman city 1830
۴* molton beyoglu taxim 2060
۴*white monarchVA the city port 1950
۴*pera rose 1910
۴*trass taxim va napolyon taxim 1970
۴*yuksel 1880
۴*beyzas suit TAXIM 1970
۴*kervansaray 2040
۴*the tango sisli 2000
۴*city center taxim 2160
۴*the biancho pera 2210
۴* park by clover taxim 2140
۴*cartoon taxim va grand halic 2290
۴* feronya taxim 2160
۴*taxim town va taxim expres 2060
۴* dora va icon 2030
۴* nova plaza va nova plaza park 2100
۴*riva va berjer va troya taxim 2300
۴*sv bussiness taxim 2440
۴* konak taxim va lion taxim 2310
۴*innpera taxim 2470
۴*taxim gunen 2700
۴*green park taxim 2300
۴*elite prestige 2500
۴*avantgarde va oztanic taxim 2420
۴*golden age va metropolitan 2390
۴*nippon taxim 2490
۵*mercure airport 2180
۵*palazo donizetti 2650
۵*grand makel 2080
۵*naz city taxim 2530
۵*biz cevahir 2640
۵*hurry in merter 2560
۵*ramada merter 2190
۵*hilton bomonti 3190
۵*radisson blu sisli 3020
۵*dbl tree hilton piyalepasa 2610
۵*green park merter 2260
۵*dedeman 2290
۵*ramada plaza testilkent 2190
۵*ortakoy princess 2300
۵*crown plaza harbiye 2530
۵*point taxim 2960
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۲۳۸۰
۵*titanic bussines 2330
۵*grand cevahir 2520
۵*surmeli 2340
۵*titanic downtown 2410
۵*elite world 2830
۵*FRASER PALACE ANTHILL 2960