تور ۶ روزه استانبول ۲۹ نوامبرقشم ایر
۳* yuvam 1770
۳* monarch va malkoc 1850
۳* maral va gorur 1910
۳*birol va neva taxim 1980
۳*efes va arach taxim 2080
۳*monopol va bristol taxim 2140
۴*ottoman city 2080
۴* molton beyoglu taxim 2460
۴*white monarchVA the city port 2280
۴*pera rose 2210
۴*trass taxim va napolyon taxim 2310
۴*yuksel 2150
۴*beyzas suit TAXIM 2310
۴*kervansaray 2420
۴*the tango sisli 2360
۴*city center taxim 2610
۴*the biancho pera 2710
۴* park by clover taxim 2590
۴*cartoon taxim va grand halic 2840
۴* feronya taxim 2620
۴*taxim town va taxim expres 2460
۴* dora va icon 2400
۴* nova plaza va nova plaza park 2530
۴*riva va berjer va troya taxim 2850
۴*sv bussiness taxim 3090
۴* konak taxim va lion taxim 2860
۴*innpera taxim 3140
۴*taxim gunen 3510
۴*green park taxim 2850
۴*elite prestige 3190
۴*avantgarde va oztanic taxim 3040
۴*golden age va metropolitan 3010
۴*nippon taxim 3180
۵*mercure airport 2650
۵*palazo donizetti 3420
۵*grand makel 2480
۵*naz city taxim 3230
۵*biz cevahir 3410
۵*hurry in merter 3290
۵*ramada merter 2660
۵*hilton bomonti 4320
۵*radisson blu sisli 4030
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3370
۵*green park merter 2790
۵*dedeman 2840
۵*ramada plaza testilkent 2660
۵*ortakoy princess 2850
۵*crown plaza harbiye 3230
۵*point taxim 3940
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۲۹۸۰
۵*titanic bussines 2900
۵*grand cevahir 3220
۵*surmeli 2910
۵*titanic downtown 3040
۵*elite world 3730
۵*FRASER PALACE ANTHILL 3940