نام هتلهر نفر ۲ تختهکودک با تخت ۶ تا ۱۲ سالکودک بدون تخت ۲ تا ۶ سالتوضیحات
آپارتمان اقامتB.B

آپارتمان اقامت

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومانشیرازی ۱۷
سهند 2B.B

سهند ۲

۲۲۵,۰۰۰ تومان۲۲۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومانامام رضا ۸
کرامتB.B

کرامت

۲۳۵,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومانامام رضا۸
آپارتمان آذر مشهدB.B

آپارتمان آذر مشهد

۲۳۵,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومانامام رضا۱۳