نرخ پرواز استانبول به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ ۴۰۱۰۰۰تومان (چهارصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • به ورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۰۳:۲۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۳:۲۵ به مبلغ ۴۶۳۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ های ۷۱۵۰۰۰ تومان (هفتصد و پانزده هزار تومان) و ۲۲۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز