نرخ بلیط پرواز تهران به عسلویه با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به صورت چارتری با مبلغ ۱۳۲۰۰۰ هزار تومان (یکصد و سی و دو هزار تومان) و همچنین با همین هواپیمایی در ساعت ۰۷:۰۰ به صورت سیستمی با مبلغ ۱۵۱۰۰۰ هزار تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

قیمت پرواز تهران به عسلویه در همین تاریخ با هواپیمایی کاسپین به صورت سیستمی در ساعت های : ۰۶:۴۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ هزار تومان (دویست و شصت هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ هزار تومان (سیصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز