نرخ پرواز تهران به کرمانشاه در تاریخ ۹۶/۱/۲۰ به صورت زیر می باشد:

  •  با هواپیمایی معراج در ساعت۰۷:۱۵ چارتری به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
  • با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۳۰ به صورت چارتری به ملغ ۱۰۱۰۰۰تومان (یکصد و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت های ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۲۶۲۰۰۰تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز