نرخ پرواز کیش به تهران در تاریخ ۹۶/۱/۳۰ به صورت :

  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت های ۱۴:۱۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیماییی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت های ۲۲:۰۰ به کبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان(یکصد و یازده هزار تومان) ، ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰تومان (یکصد و سی و سه هزار تومان) ، ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و سه هزار تومان) ، ۲۱:۱۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) و در ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت های ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) و در ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
  • لذت پرواز با آنیل پرواز