به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

قیمت بلیط پرواز تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۱/۲۳ با هواپیمایی ایران ایر به صورت چارتری در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) و همچنین با همین هواپیمایی به صورت سیستمی در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان( دویست و سی هزار تومان) می باشد.

قیمت بلیط در تاریخ فوق برای پرواز تهران به یزد با هواپیمایی کیش ایر به صورت سیستمی و چارتری در ساعت ۱۹:۴۵ ۱۳۳۰۰۰ تومان (یکصد و سی و سه هزار تومان) می باشد.

در همین تاریخ با هواپیمایی آسمان به صورت سیستمی برای ساعات: ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۳۴۰۰۰ تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) و در ساعت ۰۵:۵۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) و ۲۷۶۰۰۰ تومان(دویست و هفتاد و شش هزار تومان) میاشد.

قیمت بلیط این پرواز با هواپینایی آتا به صورت چارتری در ساعت ۲۲:۵۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.

در تاریخ مذکور برای همین پرواز با هواپیمایی نفت به صورت سیستمی در ساعت ۲۰:۵۵ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰تومان(یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می یاشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز