آمار پروازی ایران ایر آنکارا

پاییز ۹۷
یکشنبه و چهارشنبه هر هفته

۲۸…۰۲ DEC 1/495/000
۰۲…۰۵ DEC 1/695/000
۰۵…۰۹ DEC 1/495/000
۰۹…۱۲ DEC 1/695/000

برای رزرو بلیط آنکارا از قسمت جستو‌جو بلیط آنکارا را انتخاب نمایید.