نرخ بلیط هوایی کویت را می توانید با همکار مربوطه هماهنگ نمایید.

Kuwait International Airport نام فرودگاه و KWI نام کد اختصاری این شهر می باشد.