نرخ پرواز تهران به عسلویه برای ۹۷/۹/۴ با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۴۰ سیستمی ۱۹۳۰۰۰ تومان است.