[charter724]

آمار پرواز مالزی با پرواز ماهان
IKA – kul – IKA
۰۵/sep-13/sep 3,200,000
۰۷/sep-15/sep 3,200,000
۰۸/sep-16/sep 3,200,000
۰۹/sep-17/sep 3,200,000
۱۰/sep-18/sep 3,200,000
۱۲/sep-20/sep 3,990,000
۱۳/sep-21/sep 4,090,000
۱۴/sep-22/sep 3,990,000
۲۲:۳۰ –  ۲۳:۱۵

برای رزرو بلیط مالزی می‌توانید از بخش خرید بلیط اقدام کنید.