نرخ پرواز تهران به نجف ویژه اربعین برای ۹۷/۷/۲۰ در ساعت ۱۳:۳۰ به شرکت هواپیمایی آتا چارتری ۹۰۸۰۰۰ تومان میباشد.