شهر نیکارو که دارای فرودگاه کوچک و محلی به همین نام یعنی Nicaro Airport و کد ا نحصاری ICR می باشد.

برای سفر به شهر نیکارو در کشور کوبا می توانید از طریق آنیل پرواز اقدام نمایید.