خاطرات یک سوئدی در ایران

جان، جوانی سوئدی اهل استکهلم، مردی که عاشق ایران شد. او به طوری اتفاقی و با دیدن تصویر زیبایی های شیراز و یزد و اصفهان در اینترنت به طوری دیوانه وار شیفته ایران شد. در اولین فرصت چمدانش را بست و علی رغم مخالفت خانواده اش، آماده سفر به ایران شد. او می خواست تمام این زیبایی ها را از نزدیک ببیند و لذت ببرد، ایران برای او یک دنیای جدید بود. . جوان سوئدی داستان ما پا به فرودگاه تهران گذاشت. به هتل رفت و کمی خستگی در کرد. پس از دیدن کمی از زیبایی های تهران تصمیم گرفت