بلیط اهواز به رشت برای ۲۱ آذر

نرخ پرواز اهواز به رشت برای تاریخ 97/9/21 با هواپیمایی ایران ایر به طور سیستمی 336 هزار تومان است.

بلیط اهواز به رشت برای ۲۱ اسفند

نرخ بلیط اهواز به رشت برای تاریخ 96/12/21 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 06:30 به مبلغ 273000 تومان (دویست و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به رشت برای ۴ دی

قیمت بلیط اهواز به رشت برای تاریخ 96/10/4 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 06:40 به مبلغ های 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و 432000 تومان (چهارصد و سی و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به رشت برای ۲۰ آذر

نرخ پرواز اهواز به رشت برای تاریخ 96/9/20 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران یار در ساعت 06:00 به مبلغ های 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و 432000 تومان (چهارصد و سی و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به رشت برای ۲۴ آبان

نرخ پرواز اهواز به رشت برای تاریخ 96/8/24 به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت 06:30 به مبلغ 256000 تومان (دویست و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز